हिंग पेटेंट, 1985, आविष्कारक: ज्योफ फेंटन, (पीडीएफ)

  • हिंज पेटेंट 1985 आविष्कारक ज्योफ फेंटन